Statuten

STICHTING WINGS TO VICTORY

Heden, elf november tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr Geertjan Lucius Frans Sarneel, notaris gevestigd te Reimerswaal:

@ ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Martinus van Dijk, geboren te Dirksland op veertien maart negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 4413 EG Krabbendijke (gemeente Reimerswaal), Westweg 30, houder van paspoort (...), in wettelijke algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Helena Maria Kuzee.

Van gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte wordt gehecht.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam en Zetel

Artikel 1

1.    De stichting draagt de naam: Stichting Wings to Victory.

2.    Zij heeft haar zetel in Arnemuiden, gemeente Middelburg.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel: het blijven gedenken van de vele vliegeniers die

omgekomen zijn in West-Europa en in het bijzonder in Zuid-West Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, alsmede het doorgeven van de vele informatie hieromtrent aan volgende generaties. Aan de hand van een museum met “Airwar” gerelateerde delen zal dit doel zichtbaar gemaakt worden.  Dit zal op velerlei vlak opgezet gaan worden. De Zeeuwse situatie ten tijde van de oorlog zal duidelijk belicht worden. Door een Memorial/gedenkteken worden de vele vliegeniers blijvend herdacht alsmede via een jaarlijks op vier mei bij deze Memorial te houden herdenking.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen (en beloning)

Artikel 3

1.    Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.

2.    De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

3.    De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk (en onbeperkt) herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

4.   Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheid.

5.    De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

       Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2.    Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3.    Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

4.    Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1.    De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft danwel op een andere plaats in Zeeland.

2.    Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.

3.    Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.

4.    De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.

5.    Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6.    De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.

7.    De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.

8.    Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1.    Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

       Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

2.    Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3.    Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

4.    Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.

5.    Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

       Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

6.    Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.

       Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

7.    Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

8.    In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

a.    door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;

b.    door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

c.    door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden);

d.    door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;

e.    door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1.    Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

2.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

3.    Tegen een handelen in strijd met artikel 4 kan tegen derden beroep worden gedaan.

4.    Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1.    Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3.    Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.

4.    Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

5.    De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement

Artikel 10

1.    Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.

2.    Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3.    Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.

4.    Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11

1.    Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2.    De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.

3.    De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1.    Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

2.    Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

3.    Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.

4.    Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.

5.    Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

6.    Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 13

1.    In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

2.    Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

3.    Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizendzes.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:

a.    het bestuur bestaat uit drie bestuurders;

b.    voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:

       1.    de heer Martinus van Dijk, geboren te Dirksland op veertien maart negentienhonderd zevenenzestig, als voorzitter;

       2.    de heer Jacobus Elias Cornelis van Weele, geboren te Goes op vijftien mei negentienhonderd zesentachtig, als secretaris/penningmeester;

       3.    de heer Jan van Huuksloot, geboren te Vlaardingen op negen mei negentienhonderd zesenveertig, als bestuurslid.

WAARVAN AKTE is verleden te Reimerswaal op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.